Friday, August 11, 2006

聽日森美做節目...
要有精神聽..
回家後第1次好似以前咁.......聽佢做節目...gd...

fiona出左碟...
做d illegal野好唔好呢...
仲有wingyan話alex個首都好聽.....
搞搞去先放假個日...88

我好鍾意唱愛得太遲...
唔知y...哈..又88

竟然..我都估唔到自己會咁激..
不過算喇..其實我係想...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home